#

این سیستم جهت کمک به جلوگیری از لغزش چرخ ها و در نتیجه انحراف خودرو از مسیر در هنگام شتابگیری و یا شروع به حرکت در مسیرهای لغزنده و یا خیس بر روی خودروهای تویوتا و لکسوس نصب شده است.احتمال از دست دادن کنترل خودرو هنگام شروع به حرکت و یا شتاب گیری بر روی سطوح لغزنده و یا خیس بالا می باشد که سیستم كنترل لغزش خودرو(TRC) با کنترل مداوم چرخش تایر ها و وضعیت جاده از لیز خودرون خودرو جلوگیری می کند.همانطور که گفته شد این سیستم با کنترل چرخ ها، میزان چرخش آنها را نسبت به سرعت خودرو و وضعیت جاده می سنجد و در صورت بکسوات چرخ ها، با کاهش نیروی وارد شده از موتور به چرخ ها و تنظیم چرخش آنها از لیز خوردن و بکسوات کردن تایرها جلوگیری می کند.