#

عبارت LDA مخفف Lane Departure Alert (هشدار انحراف از خطوط) می باشد. هنگام رانندگی در جاده های دارای خط کشی، این سیستم با استفاده از دوربینی بعنوان سنسور خطوط زرد و یا سفید جادّه را تشخیص داده و در صورتی که خودرو بدون فعال سازی چراغ های راهنما از مسیر خود خارج شود، سیستم این خروج را به عنوان "انحراف"تشخیص داده و با به صدا در آوردن بوق هشدار و نمایش هشدار در صفحه کیلومتر راننده را آگاه می سازد. با فعالسازی دکمه LDA این سیستم روشن و علامت آن در صفحه کیلومتر نیز ظاهر می گردد.

#